PRototip

Blog o kriznom menadžmentu, menadžmentu događaja, komunikologiji, odnosima s javnošću, TED/TEDx konferencijama…

Debata – razgovorni konflikt

Debata je retorička vrsta razmene mišljenja (dva suprotstavljena mišljenja), gde svaka strana ima jednako pravo da iznese svoje argumente. Cilj debate nije da se argumentima, koje zastupamo, uveri sagovornik, već publika. Publika je ta na koju želimo da utičemo da prihvati naš stav i deluje u skladu sa njim.
Debata je bazirana na zakonima logike i upućuje nas na kritičko promišljanje zarad donošenja što objektivnijeg zaključka.debata
Ljude debata često asocira na politiku, ali njena primena je znatno šira. Svoj put je pronašla u obrazovanju, menadžmentu, šou biznisu…
U svakom slučaju, korisna je zbog toga što:
– razvija nenasilan vid komuniciranja,
– razvija kritički i kreativan način razmišljanja,
– razvija sposobnost aktivnog slušanja,
– omogućava prevazilaženje predrasuda,
– razvija govorničke veštine,
– razvija toleranciju prema drugačijem mišljenju…
Postoji više stilova “bitke rečima” kao što su: američki parlamentarni, britanski parlamentarni, Karl Popper… Stilovi se razlikuju u formi i redosledu nastupa debatanata, kao i u vremenu za repliku koje isti imaju na raspolaganju. Takođe, prilikom debatovanja formiraju se dva tima: afirmacijski i negacijski. Afirmacijski tim brani zadatu tezu, dok je negacijski tim protiv nje. Važno je da svaki tim ima isti broj članova. Svaka debata ima svoja pravila, a najbolje ih je uočiti na primeru debatnih takmičenja. Ovo su neka pravila Karl Popper formata:
– teza debate se određuje najmanje mesec dana pre sučeljavanja ( Da bi se adekvatno debatovalo učesnici se moraju pripremiti. Priprema podrazumeva čitanje odgovarajuće literature koja se odnosi na postavljenu tezu i konsultovanje stručnjaka u oblasti o kojoj će biti reči u debati.),
– svaka ekipa ima po tri člana (Svaki član ima jasno definisanu ulogu, zavisno od pozicije u timu.),
– debata podrazumeva 6 govora i 4 unakrsna ispitivanja (Prvi govornici imaju oko 6 minuta za izlaganje, dok preostali imaju oko 5 minuta. Unakrsna ispitivanja traju oko 3 minuta. Govori se izlažu u stojećem stavu. Čitanje govora je strogo zabranjeno. Za vreme trajanja debate nisu dozvoljena prekidanja, osim ako nije isteklo vreme. Debateri ne smeju biti agresivni u svom nastupu i moraju poštovati svoje sagovornike.),
– svaki tim ima oko 8 minta za razmišljanje tj. međusobno dogovaranje (Ovo vreme se ne može koristiti tokom govora ili unakrsnog ispitivanja.),
– nakon završenih izlaganja i unakrsnih ispitivanja sudije donose odluku o pobedniku debate (Broj sudija je uvek neparan. Pobeđuje ona ekipa koja dobije više glasova. Nakon glasanja, sudije usmeno obrazlažu svoju odluku.).
debata
Prilikom debatovanja jako je bitno da se sagovornik aktivno sluša. Ukoliko sagovornika ne slušate pažljivo nećete biti u mogućnosti da ga demantujete i iznesete protivargumente. Osim aktivnog slušanja obratite pažnju i na to kakav će biti vaš javni nastup.
Svakome ko želi da se oproba u ovoj oblasti preporučujem da se uključi u rad debatnih klubova, koji postoje na skoro svim fakultetima društvenog usmerenja (Pravni fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Fakultet političkih nauka, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet…).

Postavite komentar »

%d bloggers like this: